شیر هوشمند آب

آبیاری هوشمند

کمبود منابع آب و کاهش آن یکی از مشکلات اصلی درکشورها می باشد . این مساله در کشورهایی که در مناطق گرم، خشک و کم باران قرار گرفته اند بیشتر احساس می شود . در کشور ما 92 درصد از آب مورد استفاده مربوط به بخش کشاورزی است!