موقعیت شغلی

راه در ساختمان و ساخت و ساز مدنی

عنوان پست شغلی گروه تاریخ
معاون مدیر اجرایی ساختمان مدیریت ارشد 2017-04-05
مدیر فنی برنامه مدیریت ارشد 2017-05-09
مدیر فنی برنامه خدمات دولتی 2017-07-05
برنامه ریز صنعتی ارشد ساخت و ساز شهری 2017-06-06
برنامه ریز صنعتی ارشد مدیریت برنامه 2017-05-18